НАНАСЯНЕ В КАДАСТЪРА, чл. 54а ЗКИР

Процедурата е популярна най-общо с наименованието “нанасяне в кадастъра” и представлява следното.
След фактическото завършване на строеж е необходимо да бъде издадено удостоверение по чл.54, ал.3 от ЗКИР.
Това удостоверение е задължителна част от изискуемите документи за въвеждане на обекта в експлоатация.
Обектите, които подлежат на нанасяне в кадастъра са:
– подземни сгради;
– надземни сгради;
– сгради на повърхността;
– самостоятелни обекти в сгради;
– самостоятелни обекти в съръжения на техническата инфраструктура.

Има обекти, които не подлежат на нанасяне в кадастралната карта, тъй като по своята същност те не представляват обекти на кадастъра.  Тези обекти най-често представляват техническа инфраструктура – линейни съоръжения (пътища, водопровод, канализация, електрически трасета и мрежи и т.н.), отделни технически съоръжения и други.
Те подлежат на въвеждане в експлоатация, въпреки че практически няма как да бъдат отразени в кадастралната карта. За тези случаи удостоверението по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР се издава от службата по геодезия, картография и кадастър, след като данните, подлежащи на отразяване, са предоставени на общинската администрация, за което има писмен документ.

Необходими документи за изготвяне на проект за нанасяне в кадастъра:

1. Копие от разрешение за строеж или акта за узаконяване;
2. Копие от екзекутивната документация за сградите (част архитектурна);
3. Акт за приемане на конструкцията (Приложение №14) заедно с Констативен протокол за степен на завършеност на строителството или преустройството(чл. 181, ал. 2 от ЗУТ) или акт за установяване на годността за приемане на строежа (Приложение №15)
4. Документ за собственост или друго вещно право върху недвижимия имот;
5. Проект за площообразуване, в случаите, когато са налице самостоятелни обекти в сградата.
6. В случаите, когато удостоверението не се отнася до обекти на кадастъра:
а) извадка от специализирана карта и/или екзекутивна документация в необходимия обем;
б) удостоверение от общинската администрация за предадени данни.