КОНТРОЛ НА КРАНОВЕ

ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (КРАНОВЕ)

Съгласно “НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.” повдигателните съоръжения подлежат на периодичен контрол за отклонения от проектното си положение.
При проверката се следят нормирани отклонения по следните показатели:
1.    Разлика в котите (нивата) на главите на крановите релси в напречни сечения.
2.    Разлика в котите (нивата) на главите на релсите по дължина на релсовия път за всяка релса.
3.    Отклонение в разстоянията между осите на релсите.
4.    Отклонение на релсите от правата линия
Тези отклонения се следят чрез високоточни, геодезически измервания, извършени с прецизна апаратура.
От съвестното изпълнение на геодезическите измервания и анализи, зависи реалната оценка на състоянието на съоръжението. Навременно предприетите мерки по отстраняване на деформациите и амортизацията, осигуряват безаварийна и дълготрайна експлоатация на повдигателното съоръжение.
Гарантираме високо ниво на оборудване и обслужване от инженери с голям практически опит.
Поради спецификата на всяко отделно съоръжение, подхода ни е индивидуален. Адаптираме постановката на измервания към конкретните условия. Често това е свързано с изграждане от нас на допълнителни постаменти, захвати и работни площадки без да ангажираме с това възложителя.
Предвид рисковите условия, работим при стриктно спазване на технологията за безопасност на труда с необходимото осигуряване за височинни монтажи и предпазни средства.
Предлагаме гъвкавост в работното време. За да не се нарушава работния процес на предприятието, преките измервания могат да се извършат в неработно време, включително и през нощта.
Изготвянето на оферта от наша страна се извършва след осъществяване на детайлен оглед на място.