ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН

Парцеларния план е подробен устройствен план (ПУП), който третира елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия.

Според чл. 110, ал.1 т.5 от Закона за устройство на територията, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, се изработва ПУП-Парцеларен план.

Съгласно чл. 124а. ал.5 от ЗУТ, разрешение за изработване на ПУП се заявява от заинтересованите лица въз основа на задание по чл. 125 от ЗУТ. Разрешението за изработване на проект на ПУП се дава със съгласие на общинският съвет по предложение на кмета на Общината. – 124а, ал.1 от ЗУТ

Обхвата, съдържанието и правилата за изработването му са описани подробно в НАРЕДБА No 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм.-ДВ, бр. 22 от 014 г., в сила от 11.03.2014 г.) Обн., ДВ, бр. 57 от 2001г., изм., бр. 68 от 2004г., бр. 51 от 2005г., бр. 66 от 08г., бр. 22 от 2014г.

В парцеларния план се определят трасето на техническата инфраструктура заедно с неговите елементи и сервитутните линии, с които се въвеждат ограничения в ползването на имотите, като се определя широчината и размерите на така получената ивица (зона). Определя се вида на ограничението на засегнатите имоти, например “На 7м от двете страни на крайните проводници или на 8м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.”
Изготвят се справки (баланси) за засегнатите площи от поземлените имоти:

  • баланс на територията по начин на трайно ползване;
  • баланс на територията по вид собственост;
  • баланс на територията по предназначение;
  • баланс на територията по категория на земята (в т.ч. поливна или неполивна).

Парцеларния план се разработва върху актуална, кадастрална основа, официално закупена и предоставена от възложителя в качеството му на заинтересована страна съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР.
За териториите с одобрена кадастрална карта, източник на тази информация е Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
За териоториите с карта на възстановената собственост (КВС), източник е Министерството на земеделието, храните и горите.