САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА

Съгласно определението на Закона за кадастър и имотен регистър, самостоятелния обект в сграда представлява етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Не са самостоятелни обекти общите части и помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения, обслужващи самостоятелните обекти в сградата.

Самостоятелните обекти са класифицирани в 20 вида предназначения:

 • 500 Жилище, апартамент
 • 510 Ателие за творческа дейност
 • 520 Кабинет за творческа дейност
 • 530 Гараж в сграда
 • 540 Инфраструктурен обект в сграда
 • 550 За търговска дейност
 • 560 За обслужваща дейност за битови услуги
 • 570 За обществено хранене
 • 580 За детско заведение
 • 590 За здравни и социални услуги
 • 600 За културна и обществена дейност
 • 610 За учебна дейност
 • 620 За научна и проектантска дейност
 • 630 За култова и ритуална дейност
 • 640 За спортна и развлекателна дейност
 • 650 За делова и административна дейност
 • 660 За офис
 • 670 За склад
 • 680 Обекти със специално предназначение
 • 690 Друг вид самостоятелен обект в сграда

Самостоятелните обекти в сграда могат да са предмет на прехвърляне задължително заедно с обслужващите ги обекти – мазета, тавани, общи части от градата и т.н.
Например, не може да се извърши сделка с апартамент без да се продаде прилежащото мазе и съответните идеални части от общите части на сградата.

Съгласно определението за застроена площ в §2.(1) от ДР на НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ, очертанието на самостоятелен обект е контурът, ограничен от външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на преградните стени към съседните обекти или общи части. Контурът на самостоятелния обект обхваща още и балконите по външните им очертания.

В случаите, когато за района на обекта има приета и одобрена кадастрална карта и регистри задължително при изповядването на сделка се изисква СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА.
Предназначението на схемите е документиране на взаимното разположение на самостоятелните обекти в сградата по етажи. За схемите на самостоятелните обекти в сграда не се прилагат изисквания за точност и от тях не се извличат данни за размери и площи.
Площите се извличат от акта за собственост, а при липса на данни за площта в акта – от инвестиционния проект и придружаващата го документация. При липса на данни в горните източници, площта се изчислява от правоспособно лице по кадастър, след измерване на място.
Площта се определя съгласно Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони§ 2. (1): Застроена площ на самостоятелни обекти в сградите (жилища, магазини, ателиета, кабинети, офиси и др. п.) е площта, ограничена от външните конструктивни очертания на външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към общите помещения в сградата. Към застроената площ на обекта (жилище и др. п.) се прибавя цялата площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания.

При преустройството на самостоятелни обекти се изисква изготвяне на техническа документация и изваждане на разрешителни и от общинската администрация.
Съгласно Чл. 62. от  Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри за да се измени самостоятелен обект след неговото преустройство е необходимо към проекта да се приложат заверени архитектурни разпределения и констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ (приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г.).

Необходими документи за изработване на схеми на самостоятелни обекти в сграда:

 • документ за собственост;
 • техническа документация (архитектурни чертежи, таблица за площообразуване и т.н.);
 • удостоверение за завършеност на обекта (приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г.).

Често, на клиента не е известно има ли изготвена схема за неговата собственост и дали тя е коректна.
Публикуваме тук кратко указание за извършване на справка със свободен достъп в системата на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
За конкретната справка не се изисква регистрация или права на правоспособно по ЗКИР лице.
Стартирате браузър и въвеждате адреса на информационната система на Агенция по геодезия, картография и кадастър: http://www.kais.cadastre.bg