ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ

ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН КОНТРОЛ.

Разработването на план за мониторинг цели анализ и контрол на състоянието на тялото на депото от въвеждането му в експлоатация до пълната рекултивация след закриването му.
По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване се извършват периодични измервания и наблюдения по отношение на следните характеристики на депото:
– структура и състав на отпадъчното тяло (площ заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, свободен капацитет на депото)
– поведение (слягания) на повърхността на депото;
– стабилитет на дигите.
За целта е предвидено изграждане на система от основни (опорни) и наблюдавани (контролни) точки, за които периодично се извършват пространствени определения. Сравнението и анализа на резултатите след отделните цикли на измервания в комбинация с триизмерни геодезически заснемания обобщават необходимите мероприятия за мониторинг на тялото на депото.

Опорната геодезическа основа представлява система от трайно стабилизирани на терена контролни точки, от които се извършват пространствени измерванията по геодезически методи. Контролните точки са прецизно определени планово и/или височинно в координатната и височинна системи на изпълнения инвестиционен проект. По начина на своето определяне опорните точки биват планови и височинни (репери).

 

Точките от височинния полигон се наричат основни нивелачни репери и се определят чрез прецизна геометрична нивелация.

Контролните (наблюдавани) точки се изграждат по време на експлоатацията на депото, както и след неговото закриване и рекултивиране. Наблюденията им дават информация за пространствени премествания, които след анализ мотивират необходимостта от възстановителни мероприятия и са основа при техническото им решение.

Извършват се площни заснемания, които имат за цел да дадат количествено изражение на настъпилите промени в тялото на депото за интервала между два цикъла на измервания. Заснемат се структурни линии и повърхнини, които най-точно отразяват действителното състояние на топографията на депото към момента на измерванията. Гъстотата на подробните точки е по-преценка на правоспособното по специалност Геодезия лице, но не по-рядка от 15м между съседни точки.
Заснеманията могат да се извършват с класически способ – с тотална станция или с ГНСС измервания в реално време.