УЗАКОНЯВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ

Незаконен строеж, по смисъла на Закон за устройство на територията, е този строеж или част от него, който се извършва в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план; без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж; при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект; със строителни продукти, несъответстващи на съответните изисквания; в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа; в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално устройствена защита или с режим на превантивна.

 

Срокът за подаване на заявление за издаване на акт за узаконяване е до 26.11.2013г.

Към днешна дата този срок е изтекъл и процедурата не може да бъде изпълнена дори и строежа да отговаря на условията за узаконяване.