УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ

Удостоверението за търпимост се издава за незаконен строеж, отговарящ на определени условия, като променя статута му от незаконен в търпим.
Издаденото удостоверение за търпимост не узаконява строежа.
Търпимите строежи не подлежат на премахване и забрана за ползване. С тях могат да се извършват сделки. Търпимите строежи с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план могат да се пристрояват, надстрояват, да се извършват основни ремонти, реконструкция и преустройство, да се променя тяхното предназначение и всички допустими строителни и монтажни работи в съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план.

Условията, на които строежите трябва да отговарят за да бъдат разгледани като търпими са:

 • постройката да е реализирана до 31-ви март 2001г.
 • за строежа да не са издавани строителни книжа.
 • строежа да е бил допустим по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно действащия в момента Закон за устройство на територията.

Необходимите документи в общия случай са:

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Документ за собственост. При съсобственост на имота – нотариално заверено съгласие от всички собственици;
 • Декларация за периода, в който е завършена сградата /нотариално заверена/;
 • Геодезическо заснемане на сградата, изработено от правоспособно лице, с отразена етажност, характерни коти (нула, било, корниз, среден прилежащ терен и т.н.) площ и отстояния до имотни граници и сгради;
 • Копие от действащия подробен устройствен план към момента на построяване на сградата;
 • При намалени отстояния следва да се представят нотариално заверени съгласия от всички засегнати собственици на съседните имоти;
 • Снимков материал на обекта;
 • Становище от инженер-конструктор за годността на строежа.

Възможно е различните общински администрации да имат допълнителни изисквания.

 

ОБРАЗЦИ И БЛАНКИ:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ