НАЧАЛО

„МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е геодезическа фирма, регистрирана през 2008-ма година.

Компанията е със седалище в гр. София, но имаме практиката да се мобилизираме еднократно или дългосрочно до всяка точка в страната, в зависимост от служебните ангажименти.

От самото си създаване компанията е фокусирана върху осигуряване на геодезически дейности при проучвателни, проектни и строителни работи, топографски заснемания, картографиране, кадастър, регулация, мониторинг и анализ, специализирани измервания, приложни геодезически задачи, консултантски услуги и други.

Това, с което успяваме да печелим нови клиенти и да поддържаме дългогодишни отношения с утвърдени партньори е:

 • Отговорно отношение към всеки обект.
 • Натрупан богат опит със сложни инженерни задачи.
 • Адаптивност към специфичните нужди и изисквания на клиента.
 • Способност за работа с висока натовареност.
 • Способност за работа при затруднени условия.
 • Стремеж за моментална реакция при възникнала нужда от услугите ни.
 • Внедряване на непопулярни инженерни решения.
 • Обосновано и ясно ценообразуване.
 • Високо качество на крайния продукт.

Служителите на фирмата са лицензирани съгласно действащото законодателство и имат право да упражняват и авторизират всички геодезически дейности.

„МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предоставя геодезически услуги при:

 • проучвателни;
 • проектни и строителни работи;
 • топография и картографиране;
 • кадастър;
 • регулация;
 • мониторинг и анализ;
 • специализирани измервания;
 • приложни геодезически задачи;
 • консултантски услуги и други.

Част от дейностите, които упражняваме:

 • Геодезически заснемания.
 • Трасиране на имотни граници.
 • Трасиране на сгради, съоръжения и конструкции.
 • Делба и обединяване на поземлени имоти.
 • Изработване на кадастрални планове и карти.
 • Изработване на топографски планове.
 • Изработване на специализирани карти.
 • Изработване на нивелетни проекти.
 • Изработване на парцеларни планове.
 • Изработване на помощни планове за новообразувани имоти.
 • Изработване на проекти за вертикално планиране.
 • Частично изменение в регулационен план.
 • Осигуряване на част „Геодезия” в инвестиционното проектиране.
 • Заснемане на достигнати нива на изградени конструкции.
 • Изготвяне на екзекутиви.
 • Оформяне на техническа документация.
 • Издаване на протоколи за строителна линия, ниво, извършено трасиране и т.н.
 • GPS – real time kinematic заснемания и трасировки.
 • Заснемане на сгради и подземни проводи и съоръжения за издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР.
 • Изграждане на опорни геодезически мрежи и полигони.
 • Прецизен контрол и трасиране при монтажа на сглобяеми елементи и детайли.
 • Дистанционни методи: ортофото заснемания с ДРОН, фотограметрични обработки.
 • Прецизна нивелация.
 • Дигитализиране на картни материали.
 • ГИС – анализи и съвместяване на специализирана графична и цифрова информация.
 • Разработка на векторни карти за навигационни GPS приемници.
 • Създаване на сложни триизмерни пространствени модели – изчисления, оценки и анализи.
 • Геодезическо осигуряване при проектиране и изграждане на линейни обекти.
 • Определяне на обема на земни, изкопно – насипни работи.
 • Консултантски услуги и експертни становища в областта на геодезическите дейности.
 • Мониторинг.
 • Измерване и анализ на отклоненията в геометрията на релсови пътища.
 • Периодичен контрол на дефомации на съоръжения.
 • Мониторинг на релсови пътища на повдигателни устройства (кранове).
 • Оценка за съответствие на инвестиционен проект (ОСИП).
 • Надлъжни профили, напречни профили, проектни решения на линейни съоръжения.
 • Триизмерно лазерно сканиране.
 • Облаци от точки (Pointclouds) – създаване, редактиране, анализ.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС (EU-GDPR) и Закона за защита на личните данни.
Можете да подадете сигнал или възражение във връзка с обработката на личните Ви дании към отговорника по защита на данните инж. Георги Тонев на следния имейл: tonev@map-eng.net