УСЛУГИ

 „МАП ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предоставя геодезически услуги при:

 • проучвателни;
 • проектни и строителни работи;
 • топография и картографиране;
 • кадастър;
 • регулация;
 • мониторинг и анализ;
 • специализирани измервания;
 • приложни геодезически задачи;
 • консултантски услуги и други.

 

Част от дейностите, които упражняваме:

 • Геодезически заснемания.
 • Трасиране на имотни граници.
 • Трасиране на сгради, съоръжения и конструкции.
 • Делба и обединяване на поземлени имоти.
 • Изработване на кадастрални планове и карти.
 • Изработване на топографски планове.
 • Изработване на специализирани карти.
 • Изработване на нивелетни проекти.
 • Изработване на парцеларни планове.
 • Изработване на помощни планове за новообразувани имоти.
 • Изработване на проекти за вертикално планиране.
 • Частично изменение в регулационен план.
 • Осигуряване на част „Геодезия” в инвестиционното проектиране.
 • Заснемане на достигнати нива на изградени конструкции.
 • Изготвяне на екзекутиви.
 • Оформяне на техническа документация.
 • Издаване на протоколи за строителна линия, ниво, извършено трасиране и т.н.
 • GPS – real time kinematic заснемания и трасировки.
 • Заснемане на сгради и подземни проводи и съоръжения за издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР.
 • Изграждане на опорни геодезически мрежи и полигони.
 • Прецизен контрол и трасиране при монтажа на сглобяеми елементи и детайли.
 • Дистанционни методи: ортофото заснемания с ДРОН, фотограметрични обработки.
 • Прецизна нивелация.
 • Дигитализиране на картни материали.
 • ГИС – анализи и съвместяване на специализирана графична и цифрова информация.
 • Разработка на векторни карти за навигационни GPS приемници.
 • Създаване на сложни триизмерни пространствени модели – изчисления, оценки и анализи.
 • Геодезическо осигуряване при проектиране и изграждане на линейни обекти.
 • Определяне на обема на земни, изкопно – насипни работи.
 • Консултантски услуги и експертни становища в областта на геодезическите дейности.
 • Мониторинг.
 • Измерване и анализ на отклоненията в геометрията на релсови пътища.
 • Периодичен контрол на дефомации на съоръжения.
 • Мониторинг на релсови пътища на повдигателни устройства (кранове).
 • Оценка за съответствие на инвестиционен проект (ОСИП).
 • Надлъжни профили, напречни профили, проектни решения на линейни съоръжения.